Projekti

Kroz proteklih nešto više od 5 godina djelovanja, Društvo je ostvarilo blizu 60 istraživačkih, sintetskih, edukativnih i promotivnih projekata, s brojnim hrvatskim, inozemnim ali i međunarodnim organizacijama. Treba istaknuti osmišljavanje, organizaciju i provedbu Tjedna prirodoslovlja. Ovaj složeni projekt obuhvaća 5 segmenata djelovanja: terenska i kabinetska stručno-znanstvena istraživanja, promotivne aktivnosti, edukativne aktivnosti te sintetske publicističke aktivnosti. ADIPA je do sada organizirala i provela dva Tjedna prirodoslovlja: na Korčuli (2013.) i Đurđevačkim pijescima (2015.). Treba istaknuti suorganizaciju 8. Europskog stručnog seminara o agrobioraznolikosti „Agrobioraznolikost i očuvanje prirode“, u suradnji sa Safeguard for Agricultural Varieties in Europe (SAFE), europske krovne organizacije, sa sjedištem u Švicarskoj, koji je održan u rujnu 2014. u Parku prirode Lonjsko polje.

Referentna lista provedenih projekata udruge ADIPA:

RB NAZIV PROJEKTA Voditelj Financijer / Organizator Razdoblje provedbe
1 Istraživanje etnobaštine posavske guske Ozimec, R. JU Zagrebački prsten 2012
2 Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Kalnika i Varaždinsko-topličkog gorja Ozimec, R. Varaždinska županija 2012-2013
3 Preuređenje rasvjete u špilji Vrlovka Ozimec, R. DZZP 2012-2013
4 Izrada monografije Zagorski puran Ozimec, R. FZOEU 2013-2014
5 Popis tradicijskih sorti i pasmina Zagrebačke županije, dijela kulturne i ruralne baštine Ozimec, R. JU Zagrebački prsten 2013
6 Prikupljanje zoološkog materijala riba za HPM Rijeka Ozimec, R. Prirodoslovni muzej Rijeka 2013
7 Istraživanje, kartiranje i inventarizacija vrste perolisni mjesečinac (Botrychium matricariifolium) na području NP Risnjak Borovečki Voska, Lj. DZZP 2013
8 Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2013. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2013
9 Invazivni mnogočetinaš Ficopomatus enigmaticus širi svoj areal rasprostranjenosti Cukrov, M. HAZU 2013
10 Zaštitno zatvaranje Hanžekove jame i dodatna speleološka istraživanja Krapinsko-zagorske županije Ozimec, R. JU UZDPP KZŽ 2013
11 Monitoring kaverni u tunelu Sv. Ilija na području PP Biokovo za 2013. godinu Ozimec, R. JU PP Biokovo 2013
12 2. Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli Ozimec, R. FZOEU 2013
13 Istraživanje faune Drežničkog polja i utvrđivanje potencijalnog utjecaja zahvata Elektroprivrede na faunu tog kraja Ozimec, R. HEP: Proizvodno područje HE Zapad 2013
14 Radionica Agrobioraznolikost Slavonije Ozimec, R. Udruga Slap / Učilište Janus 2014
15 Izrada stručne studije Poljoprivredna agrobioraznolikost u okviru projekta ZPI Ozimec, R. Eko Kvarner 2014
16 Izrada stručne studije Bioraznolikost u okviru projekta ZPI Ozimec, R. Eko Kvarner 2014
17 Izrada stručne studije Biospeleologija Hvara Ozimec, R. Ekološka udruga za održivi razvoj Jelsa 2014
18 Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2014. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2014
19 Suorganizacija 8. Europski stručni seminar o agrobioraznolikosti Ozimec, R. Hrvatske vode 2014
20 Monitoring turistički valoriziranih objekata Lokvarka i Biserujka za 2014. godinu Ozimec, R. JU Priroda 2014
21 Suorganizacija Speleoronilačke i znanstvene Ekspedicije Tomislavgrad 2014. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2014
22 Istraživanje špiljskih staništa i izvorišnih područja šireg dubrovačkog područja s ciljem vrednovanja bioraznolikosti i ocjena prihvatljivosti izgradnje hidroenergetskih objekata Ozimec, R. GEONATURA 2014-2015
23 Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 2015 Ozimec, R. FZOEU 2014-2016
24 Posavska guska: Izvorna pasmina PP Lonjsko polje: Elaborat, monografija i suvenir Ozimec, R. FZOEU 2014-2016
25 Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 2015 Ozimec, R. JU UZDPP KKŽ 2015
26 Ekološki elaborat Zametske špilje, Rijeka PGŽ Ozimec, R. JU Priroda 2015
27 Izrada postava Biospeleološki muzej Vjetrenica, BIH Ozimec, R. JP Vjetrenica-Ravno, BIH 2015-2016
28 Izrada plana održivog turizma za PP Lastovsko otočje i PP Telaščica Ozimec, R. Udruga Sunce 2015
29 Monitoring špilje Vrlovka kod Kamanja za 2015. godinu Ozimec, R. JU Natura Viva 2015
30 Specifikacija proizvoda lička janjetina Ozimec, R. Udruga uzgajivača ličke pramenke 2015-2016
31 Izrada edukativnih programa za školu u prirodi za potrebe Centra za prirodu Zagorje u Radoboju Borovečki Voska, Lj. JU UZDPP KZŽ 2015
32 Suorganizacija Speleoronilačke i znanstvene Ekspedicije Tomislavgrad 2015. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2015
33 Istraživanje biljnih zajednica brdskih travnjaka na području zapadnog dijela PP Žumberak-Samoborsko gorje Borovečki Voska, Lj. JU PP Žumberak-Samoborsko gorje 2015
34 Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2015. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2015
35 Monitoring deseteronožnih riječnih rakova (Astacidae) na području Koprivničke Podravine Samardžić, M. JU UZDPP KKŽ 2015
36 Posavska guska-izvorna pasmina PP Lonjsko polje Ozimec, R. JU Zagrebački prsten 2015
37 Ažuriranja dosadašnjih istraživanja posavske guske na području Zagrebačke županije Ozimec, R. JU Zagrebački prsten 2015
38 Istraživanje kaverni u tunelu Sv. Ilija i Monitoring odabranih speleoloških objekata na području PP Biokovo za 2015. godinu Ozimec, R. JU PP Biokovo 2015
39 Suorganizacija Speleoronilačke i znanstvene Ekspedicije Tomislavgrad 2016. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2016
40 Agrobioraznolikost NP Krka: geneza, razvoj, inventarizacija te analiza recentnog stanja uz prijedlog očuvanja i razvoja Ozimec, R. JU NP Krka 2016-2018
41 Monitoring turistički valoriziranih objekata Lokvarka i Biserujka za 2016. godinu Ozimec, R. JU Priroda 2016
42 Studija nosivog kapaciteta značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Ozimec, R. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima u Općini Medulin-Kamenjak 2016
43 Monitoring špilje Vrlovka kod Kamanja za 2016. godinu Ozimec, R. JU Natura Viva 2016
44 Izrada detaljnih stručnih elaborata uređenja postava Centar za posjetitelje Krasno: Grupa V: Gljive Kušan, I. JU NP Sjeverni Velebit 2016
45 Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2016. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2016
46 Izrada specifikacije proizvoda Varaždinski klipić Ozimec, R. Udruga kuhara Varaždinske županije 2016-2017
47 Izrada specifikacije proizvoda Rudarska greblica Ozimec, R. Udruga Rudarska greblica 2016-2017
48 Provođenje recentnih biospeleoloških istraživanja na području Lipovog polja Baković, N. OIKON d.o.o. 2016.
49 Akcija Speleoronjenje Korčula 2016 Vojinović, M. & Ozimec, R. ADIPA / Grad Korčula 2016
50 Eko Akcija: Čišćenje anhijaline jame Stračinčica, otok Korčula Vojinović, M. & Ozimec, R. Hrvatske vode 2016-2017
51 Edukativna radionica: Metodologija istraživanja slatkovodnih i anhijalinih obalnih i otočnih staništa Vojinović, M. & Ozimec, R. Hrvatske vode 2016-2017
52 Izrada razglednica (15 motiva) za JP Vjetrenica-Popovo polje, BIH Ozimec, R. JP Vjetrenica-Ravno, BIH 2016
53 Monitoring špilje Vjetrenica, Ravno, BiH Ozimec, R. JP Vjetrenica-Ravno, BIH 2016
54 Istraživanje i monitoring Golubije špilje na otoku Lokrumu Basara, D. JU Lokrum 2017
55 Izrada Elaborata prihvatnog kapaciteta i idejnog projekta uređenja električne rasvjete Zametske špilje u Rijeci Ozimec, R. Grad Rijeka 2017
56 Sufinanciranje speleoronilačkih istraživanja na otoku Korčuli Ozimec, R. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 2017.
57 Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2017. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2017
58 Istraživanje biološke raznolikosti gljiva skupine Ascomycota na području NP Sjeverni Velebit u 2017. g. Kušan, I. JU NP Sjeverni Velebit 2017
59 Program monitoringa gljiva travnjaka Nacionalnog parka Sjeverni Velebit Kušan, I. JU NP Sjeverni Velebit 2017

 

ADIPA, © 2019