Istraživanje medicinske pijavice (Hirudo sp.) na otoku Mljetu

Tekst i fotografije: Roman Ozimec (Mag. sc. biol. et oecol. mag. agr.)

U okviru projekta: „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, Grupa predmeta nabave 14: „Izrada i razvoj programa praćenja za pijavice“, kojeg za potrebe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) provode Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske (ADIPA) i Gradski muzej Varaždin (GMV) u kolovozu 2022. godine, tročlani stručni tim, proveo je sustavno istraživanje pijavica roda Hirudo na tri otočne blatine: Sobranskoj (Sl. 1), Blatskoj (Sl. 2) i Kozaričkoj (Sl. 3).

Slika 1.

Slika 2.

Slika 3.

Kroz terenska istraživanja ekološki su analizirana staništa, mjereni mikroklimatski čimbenici te korištenjem više metoda (vizualni pregled staništa, vabljenje te postavljanje živolovki (Sl.4)), traženi primjerci medicinskih pijavica.

Slika 4.

Istraživanja su konačno rezultirala pronalaskom više primjeraka medicinskih pijavica, koje su na osnovi eksternih morfoloških karaktera određene kao vrsta Hirudo verbana Carena, 1820 (Sl. 5) (leg. i det. R. Ozimec), isključivo u Blatskoj blatini, dok u ostalima nisu utvrđene.

Slika 5.

Ovaj nalaz na otoku Mljetu, prvi je potvrđeni nalaz roda Hirudo na području Dalmacije u 21. stoljeću. Premda je nekada Dalmacija, a posebno područje donje Neretve, bila čuvena po lovljenju i prodaji živih medicinskih pijavica, očito je došlo do drastičnih ekoloških promjena na prethodnim staništima, koje su rezultirale posvemašnjim lokalnim, pa i regionalnim izumiranjem vrste. Stoga je potrebno provesti daljnja istraživanja rasprostranjenosti roda Hirudo na otoku Mljetu, pogotovo u hidrološki povoljnijem dijelu godine te detaljnu analizu fizikalno-kemijskih čimbenika staništa, posebno vode. Isto tako i na povijesnim nalazištima na području Dalmacije, kako bi se utvrdili negativni ekološki utjecaji i uzroci nestanka vrste te poduzele zaštitne mjere, koje mogu uključivati i reintrodukciju vrste.

Blatska blatina zaštićena je kao Natura područje (Blatina kod Blata, SC: HR2000944) s jednim staništem: Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae) (NC 3140) te dvije Natura vrste, jezerski regoč (Lindenia tetraphylla; NC 1043) i močvarna kornjača (Emys orbicularis: NC 1220). Novoutvrđena, treća Natura vrsta, medicinska pijavica (NC 1034), dodatno je vrednuje kao iznimno vrijedno močvarno stanište, ne samo otoka Mljeta, već na razini Europe, a koje definitivno traži sustavnu inventarizaciju i monitoring, uz mjere aktivne zaštite i eventualne korekcije postojećih elemenata korištenja (npr. poticanje stočarstva, odnosno nekad prisutnog napajanja stoke), kako bi se cijeli ekosustav održao, usprkos očitim klimatskim promjenama, uslijed kojih dolazi do drastičnih isušivanja i zaslanjenja staništa (Sl.6), ali i sve češće pojave invazivnih vrsta.

Slika 6.

ADIPA, © 2019